Bezpečně ve zdravotnictví

I. PILÍŘ
BEZPEČNOST ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

 

Praktické uvádění legislativy do praxe lékařů, nastavení podpory Hygieny, BOZP,  požadavků SUKLu

 

Je ve  vašem zařízení nastaveno vše dle správných zákonů a norem? Pokud ne, vystavujete se nebezpečí pokut nebo dokonce zavření zařízení či oddělení. Nastavíme vám vše dle hygienických zákonů a vyhlášek. Pomůžeme vám s legislativou dle vyhl. 306/2012 Sb.

 

 • Prevence nozokomiálních nákaz
 • Zpracování provozního řádu
 • Zpracování dezinfekčního programu
 • Hygiena rukou v souladu s metodickým pokynem MZ o HDR
 • Zpracování úklidového programu
 • Zásady pro nakládání s biologickým odpadem
 • Zásady pro odběr a vyšetření biologického materiálu a náležitosti žádanky
 • Používáte vhodné jednorázové pomůcky v souladu s vyhl. č. 306/2012 Sb.
 • Zajištění konzultanta při kontrole HS

Máte proškolené zaměstnance dle zákona? OIP (Oblastní inspektorát práce) kontroluje velmi důsledně zdravotnická zařízení. Pokud není vše v pořádku, můžete se dostat do velkých problémů, které pro vás budou znamenat nejen ztrátu času, ale i peněz na pokutách. Zajistíme, abyste neměli ani jediný problém.

Pomoc s legislativou dle zákona 262/2006 Sb., zákona 309/2006 Sb., zákona 373/2011 Sb., zákona 258/2000 Sb.

 • BOZP v souladu s platnou legislativou
 • Požadavky na pracoviště
 • Rizikové faktory na pracovišti a kategorizace
 • Zpracování seznamu OOPP na základě vyhodnocených rizik
 • Zdravotní způsobilost zaměstnanců, periodické prohlídky dle zákona 373/2011 Sb. a vyhl. MZ ČR 79/2013 Sb.
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců na pracovišti
 • Pracovní úraz na pracovišti vč. postupu při poranění zdravot. personálu jehlou a potřísnění biologickým materiálem
 • – povinné hlášení na příslušné orgány v souladu s platnou legislativou
 • Školení BOZP na pracovišti 
 • Zajištění účasti konzultanta při kontrole OIP

 

Pomoc s legislativou SÚJB, SÚKL a ostatní

Další státní orgány, které pravidelně kontrolují zdravotnická zařízení, jsou SÚKL a SÚJB.  Opět se můžete v\stavit značným finančním ztrátám, pokud nebude vše dle platné legislativy. I v tomto oboru vám rádi pomůžeme, zjistíme a napravíme případné nedostatky.

 • Vedení provozních deníků zdravotnických přístrojů
 • Vedení servisních protokolů zdravotnických přístrojů
 • Nakládání s léky (uskladnění)
 • Vedení inventarizace veškerého majetku

 

Takto to vypadat nemá